top of page

JURIDISCHE MEDEDELINGEN EN PRIVACYBELEID

Het individuele bedrijf IFS (Institut de Formation de Savonnerie), bezorgd over de rechten van individuen, met name met betrekking tot geautomatiseerde verwerking en in een verlangen naar transparantie met zijn klanten, heeft een beleid geïmplementeerd dat al deze verwerking omvat, doeleinden die door deze laatste worden nagestreefd evenals de actiemiddelen waarover individuen beschikken, zodat zij hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens nodigen wij u uit om de site te raadplegen: https://www.cnil.fr/

 

Doorgaan met browsen op deze site impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende gebruiksvoorwaarden. De versie die momenteel online is van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die tegenstelbaar is voor de duur van het gebruik van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 - Juridische mededelingen

1.1 Site (hierna "de site"): IFS (Soapery Training Institute)

1.2 Uitgever (hierna "de uitgever"): De eenmanszaak IFS gevestigd: 13 rue du château, 82160 Caylus geregistreerd bij de RCS van 82892804400027 telefoonnummer: 0641220290 e-mailadres: institutdeformationsaf@gmail.com

1.3 Host (hierna "de host"): IFS (Institut de Formation de Savonnerie) wordt gehost door Wix, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Californië.

 

Artikel 2 - Toegang tot de site

De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens daarin niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden en voor enige vorm van commerciële werving en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.

 

Artikel 3 - Inhoud van de site 

Alle handelsmerken, foto's, teksten, opmerkingen, illustraties, geanimeerde of stilstaande beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die zouden kunnen worden gebruikt om deze site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de wetten die van kracht zijn op het gebied van intellectueel eigendom. Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners.

 

Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure start nadat hij kennis heeft genomen van dit ongeoorloofde gebruik, betekent niet dat de uitgever het gebruik ervan accepteert en afstand doet van vervolging.

 

Artikel 4 - Beheer van de site

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde: - de toegang tot de hele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een bepaalde categorie internet gebruikers; - alle informatie verwijderen die de werking ervan zou kunnen verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten; - de site opschorten om updates uit te voeren.

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden aanvaard in geval van storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functionaliteiten wordt verhinderd. De site-verbindingsapparatuur die u gebruikt, is uw eigen verantwoordelijkheid.

 

U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gerechtelijke procedures tegen u: - als gevolg van het gebruik van de site of enige dienst die toegankelijk is via internet; - door uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

 

De uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of uw gebruik van de site en u ziet af van enige actie tegen hem als gevolg daarvan. Als de uitgever het onderwerp zou zijn van een minnelijke of juridische procedure vanwege uw gebruik van de site, kan hij zich tegen u keren om vergoeding te krijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

 

Artikel 6 - Hypertekstlinks

Het plaatsen door gebruikers van hyperlinks naar de gehele of een deel van de site is strikt verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het staat de uitgever vrij deze machtiging te weigeren zonder zijn beslissing op welke manier dan ook te moeten rechtvaardigen. In het geval dat de uitgever zijn machtiging verleent, is deze in ieder geval slechts tijdelijk en kan deze te allen tijde worden ingetrokken, zonder verantwoordingsplicht op kosten van de uitgever. Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van de genoemde link.

 

Artikel 7 - Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door het individuele bedrijf IFS. Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); wordt als identificeerbaar beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een naam, een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociaal.

 

De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt door de uitgever voornamelijk gebruikt voor het beheer van de relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen.

 

De verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt: - naam en voornaam - adres - e-mailadres - telefoonnummer - geboortedatum.

 

Artikel 8 - Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten: het recht van toegang: ze kunnen hun recht van toegang uitoefenen, om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die op hen van toepassing zijn, door te schrijven naar het onderstaande e-mailadres.

 

In dit geval kan het Platform, vóór de implementatie van dit recht, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren; het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens die door het Platform worden bewaard, onjuist zijn, kunnen ze verzoeken om de informatie te actualiseren; het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de uitgangspunten voorzien door de AVG; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de uitgangspunten van de AVG; het recht op overdraagbaarheid: ze kunnen het Platform vragen om hen de persoonlijke gegevens te verstrekken die ze hebben verstrekt om ze naar een nieuw Platform te verzenden. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres: rue du château 13 82160 Caylus, of per e-mail op: institutdeformationsaf@gmail.com

 

Alle verzoeken moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager.

 

De reactie wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereist. Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat willen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te regelen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/.

 

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de CNIL-website: https://www.cnil.fr. We raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen.

 

Artikel 9 - Gebruik van gegevens

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te onderhouden.

 

De rechtsgrond van de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek is het gebruik als volgt: - toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker; - beheer van de werking en optimalisatie van het Platform; - implementatie van gebruikersondersteuning; - verificatie, identificatie en authenticatie van de door de gebruiker verzonden gegevens; - personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren; - preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten; - beheer van eventuele geschillen met gebruikers; - het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, op basis van gebruikersvoorkeuren;

 

Artikel 10 - Beleid voor gegevensbewaring

Het Platform bewaart uw gegevens voor de duur die nodig is om u haar diensten of assistentie te verlenen. Voor zover redelijkerwijs nodig of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen we ook sommige van uw gegevens bewaren als dat nodig is, zelfs nadat u uw account hebt gesloten. we hoeven onze diensten niet meer aan u te leveren.

 

Artikel 11- Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonlijke gegevens kunnen uitsluitend worden gedeeld met externe bedrijven in de Europese Unie, in de volgende gevallen: - wanneer de gebruiker, in de gratis commentaargedeelten van het Platform, informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek; - wanneer de gebruiker de website van een derde partij machtigt om toegang te krijgen tot zijn gegevens; - wanneer het Platform de diensten van serviceproviders gebruikt om gebruikersassistentie, reclame en betalingsdiensten te bieden.

 

Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, in het kader van de uitvoering van deze diensten, en hebben de contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. - indien wettelijk vereist, kan het Platform gegevens verzenden om te reageren op claims tegen het Platform en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures.

 

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen 

U ontvangt waarschijnlijk commerciële aanbiedingen van de uitgever. Indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: institutdeformationsaf@gmail.com.

 

Uw gegevens kunnen door partners van de uitgever worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden, indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: institutdeformationsaf@gmail. com. Als u tijdens het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonlijke gegevens, moet u zich onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk op de privacy of de reputatie van individuen kan vormen.

 

De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af. De gegevens worden bewaard en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

Artikel 13 - Cookies Wat is een “cookie”?

Een "Cookie" of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt uitgelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiel toepassing, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la -law). De site kan automatisch standaardinformatie verzamelen.

 

Alle informatie die indirect wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt bij te houden, om het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die we u bieden te verbeteren. Indien nodig kunnen met uw toestemming "cookies" van de site-editor en/of externe bedrijven op uw apparaat worden geplaatst. In dit geval zal tijdens de eerste navigatie op deze site een verklarende banner over het gebruik van "cookies" verschijnen.

 

Alvorens verder te bladeren, moet de klant en/of prospect het gebruik van genoemde “cookies” accepteren of weigeren. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om cookies te deactiveren. De volgende cookies zijn aanwezig op deze site: Google cookies: - Google analytics: gebruikt om het publiek van de site te meten; - Google-tagmanager: vereenvoudigt de implementatie van tags op pagina's en stelt u in staat Google-tags te beheren; - Google Adsense: het reclamebureau van Google dat websites of YouTube-video's gebruikt als medium voor zijn advertenties; - Google Dynamic Remarketing: hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerdere zoekopdrachten; - Google Adwords Conversion: monitoringtool voor adwords-advertentiecampagnes; - DoubleClick: Google-advertentiecookies om banners weer te geven. Facebook-cookies: - Facebook connect: hiermee kunt u zich identificeren met uw Facebook-account; - Facebook sociale plug-ins: hiermee kunt u inhoud leuk vinden, delen en erop reageren met een Facebook-account; - Facebook Custom Audience: hiermee kunt u communiceren met het publiek op Facebook. Twitter-cookies: - Twitter-knop: maakt het gemakkelijk om Twitter-inhoud te delen en weer te geven; - Twitter-advertenties: hiermee kunnen advertenties worden weergegeven en gericht op het advertentienetwerk van Twitter. De levensduur van deze cookies is dertien maanden.

 

Artikel 14 - Foto's en weergave van producten

De foto's van producten, die hun beschrijving vergezellen, zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toewijzing van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.

 

Artikel 16 - Neem contact met ons op P

Voor elke vraag, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: institutdeformationsaf@gmail.com.

 

Deze juridische kennisgeving en het privacybeleid zijn gemaakt op de Rocket Lawyer-site.

bottom of page