top of page

VOORWAARDEN

KLANTENSERVICE

Confidentialité et sécurité
 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TRAINING      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbde-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-135 bb3b-136bad5cf58d_ 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle verkopen van trainingen aangeboden door IFS (THE SAVONNERIE TRAINING INSTITUTE), een dochteronderneming van AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS.

 

Ze kunnen worden afgedrukt en bewaard door de klant (hierna ook "koper" of "klant" genoemd). Bijgevolg impliceert het feit dat de klant een te koop aangeboden opleiding bestelt, de volledige en volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen voorafgaand aan zijn bestelling.

1. ALGEMEEN
1. Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van partijen te definiëren in het kader van de verkoop van Trainingen aangeboden aan elke potentiële professionele of niet-professionele klant, natuurlijke of rechtspersoon, door IFS, statutair gevestigd te 13 rue du château 82160 CAYLUS, geregistreerd bij de RCS van Montauban onder nummer 828 928 044. Ze zijn onderworpen aan de Franse wet. Verklaring van activiteit geregistreerd onder nummer 76820099982  bij de prefect van de regio Occitanie. Deze registratie houdt geen goedkeuring van de staat in.


2. Tenzij er een bijzondere schriftelijke overeenkomst is met de klant, impliceert het plaatsen van een bestelling, door de koper, de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.
Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk schriftelijk door IFS zijn goedgekeurd.


In geval van wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden, zullen de nieuwe voorwaarden tegenstelbaar zijn vanaf hun updatedatum.

2. INFORMATIE OVER OPLEIDING
2.1. De aangeboden trainingen staan vermeld in de catalogus die is gepubliceerd op de IFS-website op het adres: http://www.institutdeformationdesavonnerie.com.


Overeenkomstig artikel L 111-1 van het consumentenwetboek moet de potentiële klant de essentiële kenmerken van de producten kunnen lezen alvorens de definitieve bestelling te plaatsen. De kenmerken en inhoud van de programma's van de verschillende Trainingen zijn vastgesteld door IFS en gepresenteerd op de IFS-website.


2.2. De aangeboden training is slechts binnen de limiet van beschikbare plaatsen. IFS behoudt zich het recht voor om de training uit te stellen of te annuleren indien het aantal ingeschreven deelnemers onvoldoende is om haar educatief verloop mogelijk te maken. In dit geval informeert het de klanten zo snel mogelijk.


2.3. De verzending door de klant aan IFS van het bestelformulier of enig ander ondertekend registratiedocument op welke manier dan ook (papier, internet) impliceert dat de klant en de klanten zich houden aan de interne regels van IFS. Overeenkomstig de artikelen R.6352-2 en L.6352-3 en volgende van het arbeidswetboek is het huishoudelijk reglement van toepassing op alle ontvangen klanten, zelfs wanneer de opleidingsactie plaatsvindt in externe lokalen die hen ter beschikking worden gesteld.

3. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN
3.1. Onze prijzen zijn in euro's (€), onder voorbehoud van type- en weergavefouten.  BTW niet van toepassing, art. 293 B van de CGI Elke wijziging kan in de prijzen worden weerspiegeld.


3.2. Eventuele definitieve inschrijvingen gebeuren tegen zekerheid van betaling (cheque bij bestelling, overschrijving, contante betaling, kredietkaart). Opgemerkt moet worden dat betaling per cheque leidt tot een verlenging van de registratiedeadline, aangezien de registratie pas volledig van kracht is als de koperscheque is geïnd en op voorwaarde dat er nog plaatsen beschikbaar zijn. Overeenkomstig artikel L.6353-6 van het arbeidswetboek leidt de betaling van het saldo voor de klant die een natuurlijke persoon is (d.w.z. de begunstigde die op individuele basis en op eigen kosten een opleiding volgt) tot een gespreide betaling wanneer en wanneer de trainingsactie zich ontvouwt. Registratie wordt daarom als definitief beschouwd voor de Klant die een natuurlijk persoon is wanneer IFS fysiek in het bezit is van de cheque(s) voor de betaling van het saldo, nog niet geïnd.


3.3. Elke andere betalingsvoorwaarde is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de directie van IFS. Betalingen geschieden contant, er kan geen korting worden verleend.

 

3.4. De prijzen van de cursussen zijn deze die voorkomen op de geldende tarieven of op het commerciële voorstel voor specifieke acties. Tarieven zijn onderhevig aan verandering indien economische variaties dit noodzakelijk maken. Ze omvatten de animatiekosten en het cursusmateriaal dat aan elke klant wordt gegeven. Bepaalde specifieke documenten (publicaties, boeken, normen, enz.) kunnen onderhevig zijn aan bijkomende facturatie. Reis-, verblijf- en cateringkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. De prijzen kunnen ook variëren naargelang de plaatselijke uitvoeringsvoorwaarden of evolutie van het regelgevend kader van bepaalde verplichte opleidingen die de inhoud of de duur wijzigen, na een overeenkomst tussen de partijen of om een andere reden die door IFS is beslist.

 

4. BESTELLEN, RESERVEREN
4.1. Bestellen via mail, online of telefonisch:. De koper dient duidelijk de gewenste referenties, benamingen en hoeveelheden te vermelden, alsook zijn volledige contactgegevens. IFS stuurt dan een beknopte orderbevestiging met vermelding van eventuele verzendkosten, die de koper dient te retourneren met de vermelding "goed voor akkoord" en zijn handtekening. De bestelling wordt pas als definitief beschouwd en daarom wordt de registratie pas als definitief beschouwd na volledige ontvangst van de betaling door IFS en verzending door IFS van de orderbevestiging per e-mail, onder voorbehoud van beschikbare plaatsen. Voor de Klant die een natuurlijk persoon is, wordt de registratie als definitief beschouwd wanneer IFS fysiek in het bezit is van de cheque(s) voor de betaling van het saldo, nog niet geïnd.


4.2. Reserveringen worden door IFS in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst.


4.3. Betreffende stages/cadeautrainingen (zonder datumaanduiding): deze vooruitbetaalde bedragen geven recht op deelname aan een stage/training en zijn 12 maanden geldig vanaf de uitgiftedatum. De begunstigde registreert zich via internet of telefonisch, met gebruikmaking van de code die op de hem verstrekte brief staat, op de datum van zijn keuze, afhankelijk van de beschikbare plaatsen op de dag van inschrijving. Indien de begunstigde niet kan deelnemen om een reden die onder de verantwoordelijkheid van IFS valt, zal hem/haar een andere stage/opleiding op andere data of terugbetaling aangeboden worden. In geval van verlies van zijn cadeaubon of niet-gebruik op de vervaldag, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.


4.4. Algemene informatie over bestellingen: het wordt aanbevolen dat klanten een kopie van hun bestelling en hun orderbevestiging bewaren.

 

5. UITSTEL, ANNULERING EN HERROEPING
5.1. IFS behoudt zich het recht voor om de training uit te stellen of te annuleren als het aantal medewerkers onvoldoende is om de opleiding mogelijk te maken of als het fysiek of materieel onmogelijk is voor de Trainer om de geplande training te geven. In dat geval brengt hij de klanten zo snel mogelijk op de hoogte en stelt ze nieuwe opleidingsdata voor of vergoedt ze de aan de klanten betaalde bedragen, met uitsluiting van enige vergoeding.


5.2. Elke annulering van een training door de klant dient minimaal twintig (20) dagen voor aanvang van de training schriftelijk aan IFS te worden gemeld. In dat geval behoudt de klant zich het recht voor om IFS te vragen zijn inschrijving uit te stellen of te annuleren.


5.3. Wanneer de annulering uitsluitend aan de klant te wijten is, ongeacht de oorzaak, zal het INSTITUT DE TRAINING DE SAVONNERIE de aanbetaling van 30% van het verschuldigde bedrag inhouden als de annulering meer dan 20 dagen vóór de start van de cursus plaatsvindt.

5.4 Indien na deze periode de annulering plaatsvindt tussen de 20e dag en de startdatum van de training, is het volledige bedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats als de cliënt niet komt opdagen of besluit de cursus in te korten.


5.5. Indien de opdrachtgever zijn stage/opleiding wenst uit te stellen naar een andere datum, kan dit zonder boete tot 45 dagen voor de startdatum. Verder moet de deelnemer, om de nieuwe datum te valideren, een uitstelvergoeding betalen: 30% van het bedrag tussen de 44e en 20e dag voor de startdatum, 50% minder dan 20 dagen en tot de dag voor de start van de sessie. Daarbuiten is geen uitstel mogelijk.
Om het uitstel te valideren, moet het bijbehorende bedrag uiterlijk een week na de startdatum bij IFS zijn aangekomen.


5.6. Elke gestarte stage is volledig verschuldigd aan IFS

 

5.7. In overeenstemming met de voorschriften van de arbeidswet (artikelen L. 6353-5 en L. 6353-6) en de consumentenwet, moet de klant die een natuurlijke persoon is (d.w.z. de begunstigde die op individuele basis en op eigen kosten een opleiding volgt) ) staat vrij om per aangetekende brief met ontvangstbewijs te herroepen en de bestelling te annuleren binnen een termijn van:
– 14 dagen vanaf de datum van de bestelling indien deze op afstand of off-site werd afgesloten in de zin van artikel L.121-16 van de Consumentenwet;
– 10 dagen vanaf de bestelling in andere gevallen (inclusief de ondertekening van het opleidingscontract). Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kan geen bedrag worden geëist. De klant moet voor de herroeping een e-mail sturen naar informationdesaf@gmail.com. In dat geval kan aan het einde van deze periode geen bedrag worden betaald dat hoger is dan 30% van de overeengekomen prijs voor de Klant die een natuurlijk persoon is.


5.8. Indien de Klant Klant natuurlijke persoon als gevolg van erkende overmacht verhinderd is de opleiding te volgen, kan hij de overeenkomst ontbinden. In dit geval worden alleen de werkelijk geleverde diensten vergoed in verhouding tot de waarde waarin het contract voorziet (artikel L6353-7 van het arbeidswetboek).

6. TRAININGSACTIE
6.1. De opleidingsactie wordt uitgeoefend door theoretische bijdragen van de door IFS gekozen spreker(s), die kunnen worden geconcretiseerd in de ondersteuning die aan de klanten wordt gegeven. Het zal waarschijnlijk ook worden gegeven door middel van praktische oefeningen die het hanteren van apparaten, uitrusting, gebruiksvoorwerpen, machines of andere vereisen.


6.2. Klanten verbinden zich ertoe deze manipulaties uit te voeren door de aan hen gegeven instructies strikt te respecteren en door zich te onthouden van gedrag dat risico's kan opleveren voor anderen, zichzelf en eigendommen.


6.3. Verificatie van de opgedane kennis tijdens de opleiding kan resulteren in een evaluatie aan het einde van de opleiding. De beoordelingsmethoden worden gedefinieerd door IFS en, waar van toepassing, door de publieke en private autoriteiten die de benchmarks hebben gedefinieerd. Succes in de geplande tests resulteert in de afgifte van een certificaat, een attest en eventueel een advies over de verwerving van kennis door de betrokkene en, indien van toepassing, het vermogen van deze laatste om de taken en handelingen uit te voeren die de doelstellingen van de opleiding. Deze elementen vermelden de doelstellingen, de aard en de duur van de opleidingsactie en de resultaten van de evaluatie van de verworven opleiding, in overeenstemming met artikel L.6353-1 paragraaf 2 van de arbeidswet.


6.4. Succes in training vereist een sterke betrokkenheid van klanten.

 

7. BEPERKINGEN VAN DE TRAININGSACTIE
7.1. In gevallen waarin de opleidingsactie wordt uitgevoerd in door de klant ter beschikking gestelde lokalen, verbindt deze zich ertoe ervoor te zorgen dat ze in alle opzichten voldoen aan de toepasselijke regelgeving.


7.2. Voor elke opleidingsactie die de implementatie vereist van materialen, apparaten, uitrusting of installaties die toebehoren aan de klant of die hij in beheer heeft of bedient, verbindt deze laatste zich ertoe dat ze in alle opzichten voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

7.3. IFS kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het functioneren en de werking van de installaties, apparaten of andere objecten die zich bevinden in de lokalen waar de opleiding wordt gegeven. Onder deze voorwaarden kan IFS niet aansprakelijk worden gesteld, in welke hoedanigheid dan ook, voor de schade die deze installaties, toestellen of voorwerpen kunnen lijden of voor ongevallen en hun gevolgen waaraan deze installaties, toestellen of voorwerpen zouden worden blootgesteld. voor eventuele exploitatieverliezen die daaruit kunnen voortvloeien. Alleen een ernstige fout, begaan binnen het strikte kader van haar trainingsmissie, zal waarschijnlijk de verantwoordelijkheid van IFS op zich nemen.

 

7.4. IFS sluit een verzekering af die haar professionele burgerlijke aansprakelijkheid dekt en de verschillende risico's die haar aansprakelijkheid kunnen oplopen. De klant van zijn kant moet zich verzekeren tegen de risico's die hij zou lopen voor het personeel van IFS  en ongevallen of incidenten waarvoor hij verantwoordelijk zou zijn.

8. OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1. De verantwoordelijkheid van IFS kan niet worden uitgevoerd als de  niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen beschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden het gevolg is van een geval van overmacht. Als zodanig wordt onder overmacht verstaan elke externe, onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.


8.2. De verkoper is in het geval van het online verkoopproces slechts gehouden tot een middelenverbintenis; IFS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, serviceonderbreking of andere onvrijwillige problemen.


8.3. De aangeboden opleiding voldoet aan de geldende Franse wetgeving. IFS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de diensten of producten worden geleverd. Het is aan de klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de diensten of producten die hij wil bestellen, te importeren of te gebruiken. De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van diensten of producten, hun bewaring vanaf de levering en hun gebruik. IFS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit. IFS kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van niet-aanbevolen gebruik van onze diensten of producten, a fortiori voor gebruik dat niet in overeenstemming is met de IFS-voorschriften of de handelsregels.


8.4. De informatie op de website www.airmeithsavonnerie.fr vormt op geen enkele manier een behandelingsaanbeveling (preventief of curatief), een recept of een diagnose en mag niet als zodanig worden beschouwd. IFS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.


8.5. Door zijn inschrijving te valideren, erkent de klant dat hij niet lijdt aan een ziekte, gebrek of allergie waardoor het goede verloop van de cursus onverenigbaar is met zijn gezondheidstoestand. Hij verbindt zich ertoe de veiligheidsinstructies te respecteren en in het bijzonder bepaalde accessoires zoals een veiligheidsbril te dragen, evenals het advies over het gebruik van de producten of de gereedschappen en gereedschappen die hem door de Trainer zullen worden gegeven.


8.6. Elke klant moet controleren of hij persoonlijk gedekt is voor de gekozen activiteit.

9. VERTROUWELIJKHEID
9.1. Voor alle uitgevoerde tussenkomsten zijn de medewerkers van IFS en haar onderaannemers krachtens de teksten gebonden aan het strikte beroepsgeheim.


9.2. Deze vertrouwelijkheidsclausule verbiedt IFS niet om de opdrachtgever in haar referentielijsten te citeren.

10. CURSUSINHOUD, WIJZIGINGEN EN PERSONEEL
10.1. De inhoud van de cursus staat beschreven in de presentatiebladen op de website.


10.2. In de loop van de cursus kunnen sommige voorgestelde activiteiten worden aangepast of gewijzigd rekening houdend met de context. De IFS Trainer zal zijn best doen om gelijkwaardige diensten aan te bieden. In ieder geval kan IFS niet aansprakelijk worden gesteld voor deze wijzigingen en kan er geen schadevergoeding worden geëist door de klant.

10.3. Sommige cursussen worden georganiseerd met inachtneming van een minimum aantal deelnemers. Dit aantal verschilt van cursus tot cursus en kan op aanvraag worden verstrekt. Indien dit aantal 6 dagen voor de geplande stagedatum niet wordt bereikt, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat IFS de stage niet in stand hoeft te houden. De reeds betaalde bedragen worden aan de deelnemer teruggegeven of verschoven naar een andere datum of een andere cursus.

.
10.4. Indien het aantal inschrijvingen voor een cursus te hoog was, zal IFS nieuwe cursusdata aanbieden. In geval van weigering van de voorgestelde nieuwe data, zullen de reeds betaalde bedragen volledig worden terugbetaald.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM
11.1. IFS is de eigenaar van de website http://www.institutdeformationdesavonnerie en bezit alle gerelateerde rechten. Alle inhoud die op de bovengenoemde sites wordt gereproduceerd, is voorbehouden onder auteursrecht en intellectueel eigendom en voor de hele wereld.


11.2. De gebruiker heeft alleen het recht op privé, individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruik van de inhoud van de site. IFS kan niet worden beschouwd als het verlenen van enig ander recht dan het raadplegen van de site.


11.3. Zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van IFS is het verboden om de gehele of een deel van de site of de inhoud ervan te downloaden, enige representatie of reproductie toe te passen, zelfs  gedeeltelijk van de inhoud van deze site, evenals zoals elk gebruik van een van de elementen van de site in een computernetwerkomgeving of door het mechanisme van links.


11.4. Het merk IFS (Soapery Training Institute) is ook de handelsnaam van AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS.


11.5. Het schriftelijke trainingsmateriaal dat aan de klant(en) wordt verstrekt, bevat de onderwijsmethoden die specifiek door IFS zijn ontwikkeld. De inhoud van deze media blijft eigendom van IFS. De opleidingsopdrachtgever verbiedt, voor alle of een deel van deze media, elke reproductie of hergebruik voor opleidingsdoeleinden van interne of externe derden, onder welke voorwaarden dan ook, behoudens schriftelijke toestemming van IFS.


11.6. Elk gebruik van het merk, de naam of het logo van IFS is verboden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van laatstgenoemde; zijn eventuele weigering hoeft niet te worden gemotiveerd.

12. NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE
12.1. Indien de ene of de andere bepaling van deze voorwaarden nietig of niet van toepassing is, blijven alle overige bepalingen echter van toepassing: zij blijven van kracht en in de staat.

13. PERSOONLIJKE INFORMATIE
13.1. De informatie van persoonlijke informatie verzameld voor verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling. In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" is de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot klanten aangegeven bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).


13.2. De klant heeft (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) een recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens, die hij bij IFS kan uitoefenen.


13.3. IFS verbindt zich ertoe de contactgegevens van haar klanten niet gratis of in ruil voor derden mee te delen.

14. GESCHIL
14.1. Bij een klacht of geschil wordt de koper verzocht contact op te nemen met IFS om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen partijen kan een bemiddelaar worden ingeschakeld. In geval van mislukking van de minnelijke schikking en/of bemiddeling, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze geschenken onderworpen zijn aan de toepassing van het Franse recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van MONTAUBAN, zelfs in in het geval van een incidentele claim, garantieclaim en/of meerdere verweerders.

PRIVACY EN VEILIGHEID

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese verordening van kracht over de bescherming van persoonsgegevens (AVG). Het doel is eenvoudig, om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de verschillende sites en online diensten die u gebruikt, beter te controleren.

Dit is een kans voor ons om onze absolute prioriteit te bevestigen om de veiligheid, bescherming en eerlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

ONZE ENGAGEMENT AAN UW GEGEVENS

We vragen u alleen om de benodigde gegevens. 

Alleen de gegevens die ons in staat stellen om alle aspecten van uw bestelling te beheren, worden van u gevraagd (mandje, betaling, ordervoorbereiding, levering, meningen of verzoeken om informatie en advies over uw bestelling).

 

Wij zullen u nooit om irrelevante persoonsgegevens vragen, zoals uw inkomen, aantal kinderen, type woonruimte, voertuig of beroep, etc.

UW GEGEVENS ZIJN NOCH GEKOCHT, GEHUURD OF OVERGEDRAGEN

Wij kopen geen persoonsgegevens van buitenaf. Wij verzamelen uw persoonsgegevens zelf, op transparante wijze, tijdens sleutelmomenten in onze relatie met u (aanmaken van een account, bestellen, verzoek om informatie of advies, etc.)._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

De gegevens die u aan ons verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor het opleidingsinstituut, Savonnerie de Caylus. We verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens nooit aan derden bekend te maken, te verhuren of te verkopen. 

De onderaannemers die wij in dienst hebben, kunnen een deel van deze gegevens verwerken, maar zij doen dit in opdracht van het opleidingsinstituut Savonnerie de Caylus, in overeenstemming met onze instructies en met een verplichting tot absolute geheimhouding.

 

RELEVANTE COMMUNICATIE

Geen spam van het opleidingsinstituut, Savonnerie de Caylus, je ontvangt onze nieuwsbrieven alleen als je je daarvoor hebt aangemeld. 

Alle overige mededelingen per e-mail of sms die wij u sturen hebben betrekking op uw klantaccount en uw bestellingen (orderbevestiging, verzending, terugbetaling, verzoek om advies,) of naar aanleiding van uw verzoeken om informatie/advies/klacht aan onze Klantenservice Opmerking.

 

Veelgestelde vragen

 
Hoe gebruikt het Opleidingsinstituut, Savonnerie de Caylus uw gegevens?

Uw aankopen op onze site en in onze winkel

 

 • Uw gegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres, factuur- en afleveradres, telefoonnummer

 • Het gebruik ervan: met deze informatie kan onze klantenservice u helpen uw winkelmandje te vinden, de leveringsmethode te kiezen, uw bestelling te betalen, uw pakketten klaar te maken, ze te verzenden, u te informeren over de verzending of beschikbaarheid, uw mening te verzamelen over de gekochte producten of uw aankoop ervaring. 

 • Bewaartermijn: De gegevens met betrekking tot de bestellingen worden 10 jaar bewaard. De gegevens met betrekking tot de manden worden 3 maanden bewaard, de gegevens die voor levering naar onze dienstverleners worden gestuurd, worden 12 maanden bewaard.

 

Onze nieuwsbrieven

 

 • Uw gegevens: uw toestemming voor het ontvangen van commerciële communicatie per e-mail (nieuwsbrieven), uw namen, voornamen, e-mailadres, factuur- en afleveradres, inhoud van de bestelling

 • Het gebruik ervan: U informeren over nieuws, promoties, thematische selecties, nieuwe diensten of winkels volgens uw bestelgewoonten en dit enkel na uw akkoord te hebben verkregen om deze nieuwsbrieven te ontvangen.

 • Bewaartermijn: De gegevens met betrekking tot de bestellingen worden bewaard voor de duur van het abonnement.

 

Uw verzoeken om advies, informatie of klachten aan onze Klantenservice

 

 • Uw gegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres, factuur- en afleveradres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis

 • Hun gebruik : om op een persoonlijke manier op uw verzoeken te reageren en u kwaliteit te bieden. 

 • Bewaartermijn: Gegevens van klantverzoeken worden 10 jaar bewaard.

BETAALMIDDELEN

 • Creditcards/debetkaarten

 • PayPal

 • Offline betalingen

bottom of page